سئوی محتوامحور: رابطه‌ی متقابل بازاریابی محتوایی و سئو

این عقیده که تولید محتوا باعث می‌شود دیگر نیازی به راه‌کارهای سئو وجود نداشته باشد یا برعکس، سئوی فنی بدون بازاریابی محتوایی برای هر کسب‌وکاری کافی‌ست، هنوز هم میان بسیاری از مدیران و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد. عقیده‌ای که از اساس مشکل دارد و در صورتی که براساس آن عمل شود، به هیچ وجه نمی‌شود به به‌ترین نتایج ممکن دست پیدا کرد.

ادامه پست

آخرین پست‌ها

ادامه پست‌ها

یکی از مهم‌ترین سوالات زندگی هرکسی این است که «دقیقا چه کار می‌کند و چرا؟» بچه‌های تیم “چار ستون” پاسخ یکسانی برای این سوال پیدا کرده‌اند

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) UnexpectedValueException

The stream or file "/home/charsotu/charsotun/storage/logs/laravel.log" could not be opened: failed to open stream: Permission denied

in StreamHandler.php (line 107)
at StreamHandler->write(array('message' => 'exception \'ErrorException\' with message \'file_put_contents(/home/charsotu/charsotun/storage/framework/sessions/hCyhxkj0NsGwOzmS7uzLUuXL6TuhIAzXvwHXAUaK): failed to open stream: Permission denied\' in /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122Stack trace:#0 [internal function]: Illuminate\\Foundation\\Bootstrap\\HandleExceptions->handleError(2, \'file_put_conten...\', \'/home/charsotu/...\', 122, Array)#1 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php(122): file_put_contents(\'/home/charsotu/...\', \'a:3:{s:6:"_toke...\', 2)#2 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php(83): Illuminate\\Filesystem\\Filesystem->put(\'/home/charsotu/...\', \'a:3:{s:6:"_toke...\', true)#3 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(129): Illuminate\\Session\\FileSessionHandler->write(\'hCyhxkj0NsGwOzm...\', \'a:3:{s:6:"_toke...\')#4 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(88): Illuminate\\Session\\Store->save()#5 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\Session\\Middleware\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))#6 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))#7 /home/charsotu/public_html/index.php(58): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))#8 {main}', 'context' => array(), 'level' => 400, 'level_name' => 'ERROR', 'channel' => 'local', 'datetime' => object(DateTime), 'extra' => array(), 'formatted' => '[2018-11-21 06:12:58] local.ERROR: exception \'ErrorException\' with message \'file_put_contents(/home/charsotu/charsotun/storage/framework/sessions/hCyhxkj0NsGwOzmS7uzLUuXL6TuhIAzXvwHXAUaK): failed to open stream: Permission denied\' in /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122Stack trace:#0 [internal function]: Illuminate\\Foundation\\Bootstrap\\HandleExceptions->handleError(2, \'file_put_conten...\', \'/home/charsotu/...\', 122, Array)#1 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php(122): file_put_contents(\'/home/charsotu/...\', \'a:3:{s:6:"_toke...\', 2)#2 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php(83): Illuminate\\Filesystem\\Filesystem->put(\'/home/charsotu/...\', \'a:3:{s:6:"_toke...\', true)#3 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(129): Illuminate\\Session\\FileSessionHandler->write(\'hCyhxkj0NsGwOzm...\', \'a:3:{s:6:"_toke...\')#4 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(88): Illuminate\\Session\\Store->save()#5 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\Session\\Middleware\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))#6 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))#7 /home/charsotu/public_html/index.php(58): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))#8 {main} '))in AbstractProcessingHandler.php (line 37)
at AbstractProcessingHandler->handle(array('message' => 'exception \'ErrorException\' with message \'file_put_contents(/home/charsotu/charsotun/storage/framework/sessions/hCyhxkj0NsGwOzmS7uzLUuXL6TuhIAzXvwHXAUaK): failed to open stream: Permission denied\' in /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122Stack trace:#0 [internal function]: Illuminate\\Foundation\\Bootstrap\\HandleExceptions->handleError(2, \'file_put_conten...\', \'/home/charsotu/...\', 122, Array)#1 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php(122): file_put_contents(\'/home/charsotu/...\', \'a:3:{s:6:"_toke...\', 2)#2 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php(83): Illuminate\\Filesystem\\Filesystem->put(\'/home/charsotu/...\', \'a:3:{s:6:"_toke...\', true)#3 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(129): Illuminate\\Session\\FileSessionHandler->write(\'hCyhxkj0NsGwOzm...\', \'a:3:{s:6:"_toke...\')#4 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(88): Illuminate\\Session\\Store->save()#5 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\Session\\Middleware\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))#6 /home/charsotu/charsotun/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))#7 /home/charsotu/public_html/index.php(58): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\Http\\Request), Object(Illuminate\\Http\\Response))#8 {main}', 'context' => array(), 'level' => 400, 'level_name' => 'ERROR', 'channel' => 'local', 'datetime' => object(DateTime), 'extra' => array()))in Logger.php (line 337)
at Logger->addRecord(400, object(ErrorException), array())in Logger.php (line 616)
at Logger->error(object(ErrorException), array())in Writer.php (line 203)
at Writer->writeLog('error', object(ErrorException), array())in Writer.php (line 114)
at Writer->error(object(ErrorException))in Handler.php (line 71)
at Handler->report(object(ErrorException))in Handler.php (line 35)
at Handler->report(object(ErrorException))in HandleExceptions.php (line 81)
at HandleExceptions->handleException(object(ErrorException))